Koning van de weide is terug

SONY DSC

Gruttogruttogrutto…voorjaar!!!!

Ongeveer 80 grutto’s hebben het Gruttolandje ontdekt. Dit landje is een plasdras gebied van  2,5 ha dat speciaal is aangelegd als foerageergebied. Als het water wat lager staat en het gras gaat groeien, dan kunnen de vogels er ook gaan broeden. De vroegst arriverende grutto’s behoren tot de IJslandse ondersoort Limosa limosa islandica. Zij broeden in IJsland en komen bij ons opvetten. Het wonderlijke is dat ze dat ieder jaar op dezelfde plaats op ongeveer hetzelfde moment doen. Met een week of twee zijn ze vertrokken en arriveren onze eigen broedvogels. Op dit moment zijn er ook al tientallen wulpen, kieviten en scholeksters gearriveerd op zoek naar voedsel. Daarvoor is het belangrijk dat de grond nat is.

Vrijdag 10 maart om 11.00 uur zal de officiële opening van het Gruttolandje in het Buytenpark plaats vinden. Meer daarover komende week in de pers of in deze blog.

Op 14 mei is er in het kader van de Nationale Vogelweek een excursie naar het Gruttolandje, georganiseerd door de Vogelwerkgroep ism Vogelbescherming Nederland. Aanmelding via Vogelbescherming: https://www.vogelweek.nl/wat-is-er-te-doen/details/?excursie=1669
Haast u, er is plaats voor 25 deelnemers.

oeverzwaluwwand-03032017

Herstelwerkzaamheden oeverzwaluwand geslaagd!

Met vereende krachten werd speciaal zand, niet te los en niet te vast, met emmers, halve pvc buizen en handschep in de nestgaten geschoven. De oeverzwaluwen graven zelf hun nestgang uit tot soms wel ruim 1 meter diep. Achter in de nestgang zijn de jongen veilig, maar bij de nestopening kunnen ze ten prooi vallen aan natuurlijke vijanden als vos, bruine rat, hermelijn, wezel en blauwe reiger. Ook van de torenvalk weten we dat ze wel eens jagen op jonge oeverzwaluwen. De zwaluwen kunnen wel drie legsels per jaar hebben, dus ze zijn in staat om verliezen snel te compenseren. Rond half maart verwachten we de eerste oeverzwaluwen terug in het Buytenpark. Afgelopen jaar hebben er ongeveer 60 paartjes gebroed in deze  betonnen wand.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Gruttolandje opsteker voor Buytenpark

gruttolandje-h-baas

Foto: Hendrik Baas

Klik op de foto

Vanwege de uitbreiding van de 3e baan van Snowworld en het daarmee verloren gegane deel van de natuurkern wat voor begrazing was bestemd, is er ongeveer 2,5 ha compensatie aan plasdras gebied toegevoegd ten westen van het Buytenpark. Voorheen werd dit het toekomstige “Landje van Geijssel” genoemd, maar deze naam is al in gebruik voor een soortgelijk project nabij Amsterdam. De naam “Gruttolandje” is gekozen op grond van de bestemming van het gebiedje voor de koning van de weide, onze Nationale vogel: De grutto. Eind februari verwachten we de eerste grutto’s weer aan de westkant van het Buytenpark waar ze ieder jaar komen rusten en foerageren om vervolgens naar de broedgebieden te gaan. Hier zitten ook IJslandse grutto’s tussen.

SONY DSC

Foto: Winfried van Meerendonk

Wat de grutto’s nu aantreffen na hun lange reis uit het zuiden is een plasdrasgebied met flauw aflopende oevers. Een pomp op zonnecellen moet de waterstand op peil houden.  Schapen en mogelijk Exmoor pony’s moeten er voor zorgen dat de vegetatie in toom wordt gehouden. Voordeel is dat  grutto’s en andere steltlopers en plevieren met hun, meer of minder lange, snavels in de natte bodem voldoende voedsel kunnen vinden. Dat is een steeds groter probleem in ontwaterde weilanden met hun intensieve bewerking.

Op dit moment zijn al grote groepen kokmeeuwen maar ook wulpen en kieviten volop aan het foerageren in dit nieuwe, toegevoegde, natuurkerngebied. De formele bestemming is dus gewijzigd, in natuurkerngebied wat het perceel beter moet beschermen tegen natuuronvriendelijke maatregelen.

Rest mij om u allen een geweldig nieuw en vogelrijk 2017 toe te wensen met nieuwe kansen voor de natuur.

2304_2414108-honderdvlucht-arditomontagedef-leon

2304_2414108-honderdvlucht-arditomontagedef-leon.jpg

Geplaatst in Begrazing, Buytenpark, Vogels | Tags: | Een reactie plaatsen

Egel vet op voor de winter

egel-1

Jonge egel op zoek naar voedsel in de ochtendmist.

Niet alleen vogels maar ook veel soorten zoogdieren zijn te vinden in het Buytenpark. Dat heeft te maken met de voedselsituatie die zeer divers is. Van insecten tot rijpe bessen van de vlier, meidoorn en afgevallen appels van een verdwaalde appelboom tot een rijke bodemfauna van slakken, wormen, pissebedden en kevers. Egels zijn niet kieskeurig wat dat betreft. Deze egel lijkt zich te vergapen aan de enorme skihal die hoog boven het landschap uit komt. Helaas niet te missen, waar je ook kijkt en niet passend in een park waar de natuurwaarden wel eens wat meer vooraan zouden mogen staan in de besluitvorming. Met een toenemend aantal recreatieve activiteiten  van intensieve aard komt de rust en heb behoud van de biodiversiteit in het gedrang. Als de ondernemer van Snowworld dan ook nog eens begint over een hotel en een vierde baan (daar ben je ondernemer voor…) zijn de rapen natuurlijk gaar. Zie verder de site van het Kwaliteitsteam Buytenpark: http://www.kwaliteitsteambuytenpark.nl

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Toename variatie in vegetatie Buytenpark

Door invloed van bodemgesteldheid, klimaat en begrazing zie je de vegetatie van het Buytenpark langzaamaan veranderen in een meer soortenrijke vegetatie. Ook tuinplanten als de puntwederik spelen daarbij een rol. Vaak genoeg weten exoten zich een plaats te veroveren tussen de inlandse soorten. De puntwederik is afkomstig uit Zuidoost Europa en is een bekende plant in veel tuinen. De gewone wederik zien we wel regelmatig langs slootkanten en is bij ons een echte wilde plant, evenals de moeraswederik.

Puntwederik

Puntwederik in het begrazingsgebied

Ook de beemdooievaarsbek is zich flink aan het uitbreiden en valt op met zijn prachtige blauwe bloemen die met name veel hommels aantrekken. Na de bloei in juni zie je weinig meer terug van deze plant, tenzij je goed bekend bent met bladvorm en vruchten.

Beemdooievaarsbek

Beemdooievaarsbek

Op de foto is goed te zien aan de vruchten dat we hier met een familielid van de bekende geranium te maken hebben.

Augustus is de tijd voor sprinkhanen. Bureau Stadsnatuur Rotterdam gaat in deze maand voor de gemeente Zoetermeer onderzoek doen naar soorten en aantallen sprinkhanen in het Buytenpark.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zomergasten nu allemaal present

Koekoek, bosrietzanger, tuinfluiter en visdief om maar wat soorten te noemen. Ze zijn allemaal te zien in het Buytenpark maar soms moet je daar vroeg voor opstaan. Leden van de Vogelwerkgroep Zoetermeer monitoren dit jaar het Buytenpark op het voorkomen van broedvogels in de vroege uurtjes. Dat gaat volgens het broedvogelmonitoringsproject van SOVON op gestandaardiseerde wijze. Zo kunnen we gegevens van eerdere jaren vergelijken en beheersadviezen verstrekken aan de Gemeente.

Snowworld

Van het kolossale bouwwerk 3e baan Snowworld verwachten we effecten op de populatie ransuilen rondom de baan en de droogteminnende insectenfauna met bijzondere soorten als argusvlinder.

SONY DSC

Argusvlinder

Het Buytenpark behoort inmiddels tot één van de laatste wijkplaatsen voor deze vlinder in de verre omtrek.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Oeverzwaluwwand goed bezet

Tot wel 50 oeverzwaluwen werden gezien bij de vorig jaar geplaatste wand aan de rand van het Buytenpark. Het lijkt dit jaar op een goede bezetting. Oeverzwaluwen broeden van nature langs rivieroevers in steile wanden maar maken ook gebruik van grondhopen die steil zijn afgestoken of kunstmatige betonwanden die voorzien zijn van nestopeningen.

Oeverzwaluwwand Marja kreike 25032016

Werkzaamheden aan de oeverzwaluwwand, eind maart.

Foto: Marja Kreike

De nestgaten worden opgevuld met leemhoudend zand waardoor er een substantie ontstaat die de oeverzwaluwen vervolgens uitgraven. Aan het einde van de nestgang maken ze een komvormig nest waarin ze de eitjes leggen. Ze kunnen wel drie broedsels per jaar produceren met 3 tot 5 eieren per nest. Met deze kunstmatige wand is een blijvende voorziening tot stand gekomen voor de oeverzwaluw. De Vogelwerkgroep Zoetermeer heeft ook subsidie aangevraagd voor een informatiebord. Het gebied is inmiddels afgezet met een hekwerk en is als vogelbroedgebied niet vrij toegankelijk.

Iedereen kan vanaf het fietspad de oeverzwaluwen prachtig observeren zonder ze daarbij te verstoren.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Koning van de weide en Nationale vogel is terug

SONY DSC

Opeens waren ze terug, grutto’s. We telden er op 26 maart tijdens de broedvogeltelling aan de rand van het Buytenpark maar liefst 103. Tussen de gewone grutto zitten ook IJslandse grutto’s maar het is wel hogeschoolwerk om die goed te kunnen onderscheiden.

Dit plaatje is overigens van vorig jaar met nog een paar wintergasten, smienten, op de voorgrond. De grutto’s stonden nu aan de kant van het fietspad ten noorden van de plas en in de schemer is er te weinig licht voor een goede foto. Als je achter de houtril blijft schrikken de vogels niet en kun je ze goed benaderen. Er is veel te doen om de grutto en andere weidevogels vanwege hun gestage achteruitgang. Die moet gestopt worden, maar daar is een totaal ander landbouwbeleid voor nodig en dat gaat niet zonder slag of stoot.

Red de rijke weide

Hoogleraar Theunis Piersma over de grutto:

Grutto informatie door Theunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie RUG

Aan de westkant van het Buytenpark zal een gruttolandje worden ingericht. Het is bedoeld ter compensatie van de uitbreiding van de derde baan van Snowworld. Echte compensatie is dit niet, want je kunt geen droge natuur met totaal andere dieren en planten vervangen door natte natuur. Tussen Leidschenveen en Zoetermeer komt ook nog de waterberging “Nieuwe Driemanspolder” met natuur en recreatie. Ook natte natuur, dus wij hebben als kwaliteitsteam alle legale wegen gekozen tot aan de Raad van State toe om de droge natuur op de toppen van het Buytenpark met bijzondere soorten als argusvlinder, bruin blauwtje, koninginnepage en sikkelsprinkhaan te behouden. Uitspraak binnen 6 weken…….

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Voorjaar in aantocht

Aan het eind van deze maand februari beginnen de smienten al te baltsen voor hun vertrek naar de broedgebieden in Noord- en Oost-Europa. Ze worden ook wel fluiteenden genoemd vanwege de opvallende fluitende roep. Je ziet ze hier eigenlijk altijd in grote groepen bij elkaar en de plasjes aan de Westkant van het Buytenpark zijn een goede plek om deze fraaie eendensoort eens van dichtbij te bekijken.

SONY DSC

Inmiddels staat de sleedoorn al uitbundig te bloeien en deze sneeuwwitte struiken met opvallende stekels vormen later ook een gewilde broedplaats voor de zogenaamde struweelvogels. Als de struiken niet gekapt worden, hebben  de loofzangertjes als zwartkop en braamsluiper  na aankomst uit de winterkwartieren voldoende schuil- en broedgelegenheid. De combinatie van sleedoorn, meidoorn, wilde roos en vlier wordt wel Zeeuwse haag genoemd.Een bijna ondoordringbare vesting kan zo ontstaan. De Zeeuwse haag werd vroeger veel  toegepast als veekering.

Sleedoorn 28022016

De hazelaar bloeit al veel langer en laat, in tegenstelling tot de sleedoorn, het stuifmeel door de wind verspreiden. Daarom worden de bloemen van sleedoorn wel  insectenbloemen genoemd. Met deze temperaturen overdag kunnen we snel de eerste hommels en voorjaarsvlinders verwachten.

SONY DSC

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Fuut is er vroeg bij

SONY DSC

Fuut met jong

Op 31 januari troffen we in het Buytenpark al een fuut aan met een jong van ongeveer 3 weken oud. Bijzonder vroeg, de eieren moeten in de korte vorstperiode dus bebroed zijn. Waar het nest precies zat en hoeveel eieren er precies waren is niet bekend, maar dit jong lijkt het goed te doen en heeft al het voedsel voor zichzelf.

Jonge futen krijgen van de ouders ook veertjes gevoerd die ze net zo makkelijk naar binnen werken. De visgraten worden daarmee ingepakt en als braakballen naar buiten gewerkt.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Bloeiende planten op derde Kerstdag

Overal worden ze gemeld: bloeiende planten met de Kerst en deze keer niet binnen maar buiten met temperaturen die niet aan de winter doen denken. Je hoeft niet ver te zoeken om madeliefjes te vinden; ze komen snel op waar de grazers de grasmat kort hebben gevreten.

Madelief

Madelief 27122015 Me bew.

Jakobskruiskruid

Jacobskruiskruid 27122015 me bew.

Jakobskruiskruid laten de grazers staan vanwege de giftigheid van de plant. Maar om dan nu bloeiende planten te zien, hartje winter, dat is toch heel merkwaardig.

Hooi met deze plant is gevaarlijk voor het vee omdat de plant dan niet meer herkend wordt maar nog wel zijn giftige eigenschappen bezit.

Wanneer het (nog) warmer wordt, later in het voorjaar, dan kun je de geelzwarte rupsen van de St. Jakobsvlinder tegenkomen op deze plant.

 

Witte dovenetel

witte dovenetel 27122015 Me bew

Ook deze witte dovenetel staat te bloeien alsof het allang voorjaar is. Dat duurt nog even want in het nieuwe jaar gaat het gevoelig kouder worden. Ondertussen zijn er dan al tientallen soorten planten in bloei gezien waaronder zelfs narcissen en slanke sleutelbloem. Ook worden er vlinders, hommels en zweefvliegen gemeld. Wat de vlinders betreft gaat het daarbij vaak  om dagpauwoog en kleine vos die wakker geworden zijn door de hoge temperaturen, maar de vlinderstichting maakt melding van nog veel meer soorten.

http://www.vlinderstichting.nl

Geplaatst in Buytenpark, Planten, Uncategorized | Een reactie plaatsen